قدر استاد نکو دانستن...

گفت استـاد مبــر درس از یاد             

یاد بادآنچه به من گفت استاد          

یاد باد آن که مـرا یاد  آموخت

آدمـی نان خــورد از دولت یاد

هیــچ یادم نــرود این معنـی 

کـــه مــرا مـادر من نادان زاد

پدرم نیـز چــو استــادم دیــد

گشت از تـربیت مــــــن آزاد

پس مـــــرا منت استــاد بود

که به تعلیم من استاد استاد

هرچه میدانست آموخت مرا

غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قـدر استــاد نکــــو دانستـن

حیف استاد به مــن یاد نداد

گر بمرده است روانش پر نور 

ور بــود زنده خـــدا یارش باد/ 0 نظر / 116 بازدید